Beata Szydło<
Biografia W 1987 ukończyła studia w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989 - 1995 była doktorantką na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. W 1997 ukończyła studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie - zarządzanie samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej.

W latach 1995 - 1997 była kierownikiem Libiąskiego Centrum Kultury, które tworzyła od podstaw. W latach 1997 - 1998 była dyrektorem ośrodka kultury w Brzeszczach. W 1998 r. została Burmistrzem Gminy Brzeszcze - najmłodszym burmistrzem w Małopolsce. W latach 1998–2002 pełniła także funkcję radnej powiatu oświęcimskiego. W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego. W 2004 została wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Brzeszcze.

W 2005 wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i z jego listy została wybrana na posła V kadencji z najlepszym wynikiem w okręgu chrzanowskim. Zasiadała w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W 2010 została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Jan Szyszko
Biografia Absolwent Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor zwyczajny nauk leśnych. Był stypendystą uniwersytetów w Belgii, Holandii i w Niemczech. Doktor honoris causa uniwersytetów w Luneburgu (Niemcy) i Użgorodzie (Ukraina). Założyciel Międzyuczelnianego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i Szkoły Głównej Handlowej. Wykłada w SGGW i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Był prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Obowiązki Jest odpowiedzialny za budżet i sprawy związane z gospodarką wodną i środowiskiem. Podlegają mu: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Prezes NFOŚiGW.
Mariusz Orion Jędrysek
Biografia Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, profesor nauk o ziemi. W parlamencie po raz drugi, był wiceszefem sejmowej komisji ds. środowiska. Funkcję Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska pełnił już w latach 2005-2007.

Obowiązki Odpowiada za przestrzeganie Prawa geologicznego i górniczego, m.in. wydaje koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin oraz zatwierdza strategiczne dokumentacje geologiczne i regionalne badania hydrogeologiczne.
Paweł Sałek
Biografia Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Był szefem Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - instytucji inwentaryzującej emisje gazów cieplarnianych w Polsce. Był wiceprezesem Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Radpec SA.

Obowiązki Określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę: Departamentu Ochrony Powietrza i Departamentu Zrównoważonego Rozwoju; sprawuje pieczę nad Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.
Mariusz Gajda
Biografia Absolwent wydziału hydrotechnicznego Politechniki Gdańskiej. W latach 2006-2007 był prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wcześniej kierował RZGW w Gdańsku.

Obowiązki Nadzoruje pracę Departamentu Ekonomicznego, Departamentu Funduszy Ekologicznych i Departamentu Zasobów Wodnych. Wykonuje kompetencje ministra w stosunku do prezesa KZGW, NFOŚiGW, IMiGW-PIB oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Sławomir Mazurek
Biografia Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był m.in. rzecznikiem prasowym warszawskiego SPEC-u i Ministerstwa Środowiska.

Obowiązki Odpowiada za pracę Departamentu Gospodarki Odpadami, Departamentu Ochrony Środowiska oraz Departamentu Strategii i Komunikacji. Wykonuje kompetencje ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Andrzej Szweda-Lewandowski
Biografia Był Głównym Konserwatorem Przyrody w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Wcześniej kierował m.in. wydziałem ochrony środowiska na warszawskim Mokotowie.

Obowiązki Odpowiada za realizację ustaw o Ochronie przyrody i o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, a także za organizowanie obszarów Natura 2000, działalność parków krajobrazowych oraz zezwolenia na pozyskiwanie gatunków chronionych.
Andrzej Konieczny
Biografia Absolwent wydziału leśnego SGGW w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Ukończył studia podyplomowe MBA University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1996 związany z Lasami Państwowymi. Pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz kierował Nadleśnictwem Białowieża.

Obowiązki Wykonuje powierzone mu zadania związane z ochroną Puszczy Białowieskiej oraz nadzoruje pracę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody. Realizuje zamierzenia ministra w stosunku do: Biura Nasiennictwa Leśnego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego oraz szkół leśnych.
Krzysztof Tchórzewski
Biografia Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, pracował m.in. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, PKP Energetyka spółka z o.o., Ministerstwie Gospodarki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim (2001) i Oficerskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski oraz papieskim odznaczeniem Pro ecclesia et pontifice.

Obowiązki Do jego zadań należy kształtowanie polityki energetycznej państwa oraz polityki energetycznej UE. Jest odpowiedzialny za sprawy zw. z energią i gospodarką złożami kopalin. Podlega mu Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Mateusz Morawiecki
Biografia Menedżer, ekonomista, historyk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern Evanston w Stanach Zjednoczonych. Był w radach nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu i Zakładu Energetycznego Wałbrzych oraz zasiadał w sejmiku dolnośląskim. Był też konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Obowiązki Do obszaru działalności Ministra należy: polityka rozwoju kraju, wsparcie przedsiębiorczości, współpraca międzynarodowa, fundusze europejskie, bezpieczeństwo gospodarcze i partnerstwo publiczno-prywatne.
Marek Gróbarczyk
Biografia Inżynier, menedżer i polityk, w 2007 Minister Gospodarki Morskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji.

Obowiązki Jest odpowiedzialny za gospodarkę morską, rybołówstwo i żeglugę śródlądową. Podlegają mu okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.
Andrzej Adamczyk
Biografia Ekonomista. Od 2005 r. poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, członek Komisji Łączności z Polakami za granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz transportu lądowego. Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.

Obowiązki Kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport. Podlegają mu: - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; - Główny Geodeta Kraju; - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; - Główny Inspektor Transportu Drogowego; - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Krzysztof Jurgiel
Biografia Geodeta, kartograf, od 1997 r. poseł na Sejm RP. Przewodniczył sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, w latach 2005-2006 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Obowiązki Odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwój wsi i rynków rolnych.
Kazimierz Kujda
Biografia Doktor nauk technicznych, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wydziału ekonomiki i produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom MBA). Z NFOŚiGW związany od 1998 roku, był dwukrotnie jego prezesem. Od października 2015 roku zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP.

Obowiązki Koordynuje dofinansowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Odbywa się ono przez udzielanie oprocentowanych pożyczek oraz dotacji w ramach programów priorytetowych Funduszu.
Iwona Koza
Biografia Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, specjalizacja: Ichtiologia, Eksploatacja Zasobów i Ochrona Morza. Skończyła także studia podyplomowe na SGGW ze specjalizacją Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Z gospodarką wodną związana od 1986 roku. Pracowała w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w Departamencie Ochrony Wód, współtworzyła obowiązują ustawę Prawo wodne. W latach 2007-2009 zastępca prezesa KZGW, a po 2009 r. związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Obowiązki Do jej zadań należy opracowywanie planów gospodarowania wodami, planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy. Podlegają jej RZGW.
Jakub Dziubecki
Biografia Absolwent Wydziału Leśnictwa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz licznych studiów podyplomowych w zakresie prawa, zarządzania i wyceny zasobów przyrodniczych. Pracował w Ministerstwie Środowiska zajmując się obszarami Natura 2000. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska m.in. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ochrony i Zarządzania Gatunkami Chronionymi, Zadrzewień i Terenów Zieleni.

Obowiązki Do jego zadań należy kontrola odpowiedzialności za szkody w środowisku i ich naprawę, zbieranie danych dot. sieci Natura 2000 i kontrola ich funkcjonowania, udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, kontrola systemu EMAS.
Roman Jaworski
Biografia Absolwent Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej. Od 1996 roku związany z GIOŚ. Nadzorował projekty techniczne inwestycji oraz sporządzał opinie ocen oddziaływania na środowisko. Koordynuje prace zw. Systemem Informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska "EKOINFONET" oraz projekty finansowane ze środków POIiŚ oraz funduszy norweskich. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą odznaką „Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Obowiązki Na razie nie wybrany – jego obowiązki pełnią: z-ca Głównego Inspektora OŚ (kieruje państwowym monitoringiem środowiska) i Generalny Dyrektor Głównego Inspektoratu OŚ (odpowiada za sprawy finansowo-administracyjne).
Maciej Bando
Biografia Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. W różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od czerwca 2014 r. Wcześniej pełnił obowiązki wiceprezesa URE.

Obowiązki Kontroluje realizację zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Odpowiada m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii, a także uwzględnienie wymogów ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. Jego działania mają zrównoważyć interesy przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii.
Konrad Tomaszewski
Biografia Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor nauk leśnych. Pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa, był doradcą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1998-2001 był dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.

Obowiązki Opracowuje zasady prowadzenia gospodarki leśnej, sprzedaży drewna i rachunkowości, może tworzyć lub likwidować poszczególne zakłady LP. Poza funduszami LP ma dostęp do Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.
© Teraz Środowisko