Czas

• Odpady nie mogą być magazynowane dłużej niż przez 1 rok.
• Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie są magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wg właściwego zezwolenia lub pozwolenia.

Monitoring

• Obowiązkowe prowadzenie monitoringu przez posiadaczy odpadów zobowiązanych do uzyskania niektórych zezwoleń lub pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
• Obowiązkowe przechowywanie zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Decyzje i pozwolenia

• Możliwość wstrzymania przez WIOŚ (w drodze decyzji) prowadzonej przez posiadacza odpadów działalności, który zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia/pozwolenia.
• Konieczność wykazania własności, użytkowania wieczystego lub potwierdzonej notarialnie umowy dzierżawy przy ubieganiu się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów.
• Możliwość prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami wyłącznie na terenie, na którym uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydana została decyzja o warunkach zabudowy, tzw. WZ-ka.
• Obowiązek ustanowienia przez przedsiębiorców depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń.
• Obowiązek uzyskania opinii wójta/burmistrza/prezydenta miasta (z pewnymi wyjątkami), a także przeprowadzenia przez nich kontroli przed wydaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Zakazy i kary

• Możliwość odmowy wydania niektórych zezwoleń dla osób skazanych m.in. za przestępstwa przeciwko środowisku.
• Zakaz importowania do Polski odpadów komunalnych, powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do unieszkodliwienia.
• Zwiększenie wysokości większości administracyjnych kar pieniężnych.

Uprawnienia śledcze i kontrolne inspektorów

• Ściganie za przestępstwa przeciwko środowisku i wnoszenie aktów oskarżenia.
• Prowadzenie kontroli o każdej porze dnia i nocy (z wykorzystaniem dronów i asystą policji lub innych służb).
• Wydawanie decyzji nakazujących natychmiastowe wstrzymanie pracy instalacji.
• Przeprowadzanie kontroli interwencyjnych bez wcześniejszego zawiadomienia.