Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Specjalista w Departamencie do spraw Oceny Ryzyka

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Biuro do spraw Substancji Chemicznych Numer referencyjny: 133831 Data publikacji: 15 lutego 2024 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje w zakresie wykonywania zadań Biura związanych z realizacją przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów i konwencji rotterdamskiej;
 • Współpracuje w zakresie zagadnień dotyczących konwencji sztokholmskiej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych;
 • Bierze udział w pracach dotyczących działań międzynarodowych organizacji, w szczególności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP);
 • Bierze udział w pracach grup roboczych Komisji i Rady Europejskiej w zakresie w/w tematyki;
 • Wspiera udział Biura w pracach Komitetu do spraw Chemikaliów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Biotechnologii oraz podlegających mu grup roboczych;
 • Bierze udział w przygotowaniach do realizacji zadań Biura wynikających z przejęcia przez Polskę przewodnictwa (prezydencja) w Radzie Europejskiej;
 • Współpracuje w opracowywaniu i weryfikacji polskiej wersji językowej wspólnotowych aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie chemikaliów.

Warunki pracy:

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany);
 • Biegła znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe biologia, chemia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, lub stosunki międzynarodowe, prawo, administracja lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania chemikaliami;
 • Stopień naukowy w dziedzinie odpowiadającej kierunkom studiów wymienionych powyżej;
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub równoważny.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 08.03.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • W CV, w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru;
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • Oferty niekompletne, bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo;
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji;
 • Pracę możesz rozpocząć od zaraz.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Biuro do spraw Substancji Chemicznych jest urzędem centralnym organu administracji rządowej, który sprawuje określoną ustawowo kontrolę nad wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony