Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
05.03.2021 05 marca 2021

Inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: 73087 Data publikacji: 12 stycznia 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie projektu programu kontroli z wykorzystaniem dostępnych metodologii (opracowania własne bądź przekazane przez Głównego Geodetę Kraju).
 • Prowadzenie kontroli działalności administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie legalności i rzetelności.
 • Prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
 • Przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli oraz protokołów z kontroli.
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących nieprawidłowości przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i dotyczących refundacji przez Skarb Państwa uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości, czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencja gruntów i budynków, w tym również kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie Urzędu
 • Praca w terenie
 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych
 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
 • Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji i kartografii
 • Szczególne uprawnienia: w zakresie: 1. pomiarów sytuacyjno – wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub 2. rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość ustawy Prawo budowlanie
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • Znajomość systemów PZGiK oraz standardów wymiany danych geodezyjnych (GML, SWDE)
 • Umiejętność: analitycznego myślenia, komunikacji pisemnej, współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 22.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”.
 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl).
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane.
 • Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. 
 • W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3791,64 – 5943,48 zł brutto.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony