Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: 77842 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa, Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Weryfikowanie wniosków o zawarcie umów na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz wniosków o zawarcie aneksów do umów,
 • Weryfikowanie rozliczeń wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 • Prowadzenie obsługi administracyjnej Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanego przez klęski żywiołowe, w tym przeprowadzanie wstępnej analizy protokołów strat pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej,
 • Przeprowadzanie kontroli wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub prowadzenie działań przeciw i poklęskowych w zakresie rzeczowym oraz udzielanie zamówień publicznych,
 • Sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 • Sporządzanie wykazów jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych w wyniku zadarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych,
 • Sporządzanie zbiorczego zestawienia potrzeb w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego wraz z propozycjami dofinansowania,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych I – instancyjnych dotyczących zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na realizację zadań własnych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Warunki pracy:
Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe. Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresie części ogólnej,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rzadowej w województwie,
 • Znajomość ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów, rozbiórek obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu,
 • Znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • Znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • Znajomość KPA,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Umiejętność komunikacji pisemnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych w zakresie szczególnych uprawnień.

Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3342,57-4864,51 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony