Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: 77841 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie lokalizacji terminalu regazyfikacyjnego, linii kolejowej, sieci przesyłowych oraz warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,
 • Analizowanie terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku niewydania przez nich ww. decyzji w terminie określonym ustawą o ustalenie takiej lokalizacji,
 • Sporządzanie wniosków o wpisy ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości do ksiąg wieczystych dla nieruchomości niezbędnych dla lokalizacji i realizacji inwestycji na podstawie specustaw,
 • Analizowanie projektów lokalizacji inwestycji i przygotowywanie projektów uzgodnień dla tych lokalizacji pod względem zadań i programów rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego,
 • Prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Przygotowywanie opinii, wyjaśnień w zakresie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Warunki pracy:
Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe. Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, architektura,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce projektowej w zakresie planowania przestrzennego lub 2 lata w administracji publicznej,
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • Znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • Znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • Znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • Znajomość ustawy prawo budowlane,
 • Znajomość ustawy prawo wodne,
 • Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Znajomość ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • Znajomość Kodeksu cywilnego,
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, uprawnienia urbanistyczne lub posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Dodatkowe:
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • Kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych w zakresie szczególnych uprawnień.

Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3791,64-5943,48 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony