Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: 76443 Data publikacji: 30 marca 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, dokonywanie analizy przedłożonego projektu budowlanego i całości dokumentacji, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku oraz w projekcie budowlanym,
 • analizowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zmianę decyzji oraz zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego, analizowanie złożonego zamiennego projektu, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku oraz w projekcie budowlanym zamiennym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o wygaśnięcie lub uchylenie decyzji, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • rejestrowanie wpływających wniosków i zgłoszeń.

Warunki pracy:
 • praca w siedzibie Urzędu,stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: pomieszczenie pracy z dostępem do światła dziennego, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku architektura lub inżynieria lądowa lub transport lub inżynieria środowiska albo wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 12.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.  W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 3342,57 do 4864,51 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony