Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: 127227 Data publikacji: 18 września 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi bieżącą obsługę finansową budżetu Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji udzielanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonuje podziału, rozliczeń i analiz wydatkowania dotacji;
 • Prowadzi sprawy związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochroną;
 • Przeprowadza kontrole zadań środowiskowych będących w kompetencji Wojewody, związanych z wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizacje operacji, które zostaną zgłoszone przez samorząd województwa w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”;
 • Prowadzi sprawy z zakresu ochrony przyrody i utrzymania parków krajobrazowych związanych z działalnością Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych;
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem przez gminy zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody;
 • Monitoruje poziom realizacji dochodów zaplanowanych do osiągniecia z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez UMWD;
 • Prowadzi sprawy dotyczące wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ochrony zasobów środowiska.

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu;
 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych;
 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego;
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
 • Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Znajomość KPA;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • Znajomość ustawy Prawo wodne;
 • Znajomość ustawy o odpadach;
 • Znajomość ustawy prawo geologiczne i górnicze;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność komunikacji pisemnej;
 • Komunikatywność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałaś/łeś, nie pełniłaś/łeś służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłaś/byłeś współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej  www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”;
 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl);
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane;
 • Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru;
 • W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 71 340 64 08.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony