Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej GK/KGK/01/02/2019 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kierowanie pracą Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie kontroli zadań realizowanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, a także harmonizacji i interoperacyjności tych zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Nadzorowanie przygotowania i zatwierdzanie opracowanego projektu programu kontroli,
 • Koordynowanie pracy zespołu kontrolnego i przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • Nadzorowanie przygotowania i zatwierdzanie projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli oraz zaleceń pokontrolnych, w tym odpowiedzi w zakresie uwzględniania lub odrzucenia zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych,
 • Prowadzenie kontroli spełnienia wymogów kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, geodetów gminnych i inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • Koordynowanie i nadzorowanie tworzenia okresowego (rocznego) planu kontroli dotyczącego kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie Urzędu,
 • Praca w terenie,
 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.
 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • Występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne,
 • 5 lat w geodezji i kartografii, w tym minimum 3 lata w administracji geodezyjnej i kartograficznej lub przy wykonywaniu pracy geodezyjnych,
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe z zakresu: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • Znajomość ustawy Prawo wodne,
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość Kodeksu Cywilnego,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi,
 • Znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML, SWING, SWDE),
 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność komunikacji pisemnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szczególnych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 18.02.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 4259,24 do 6991,30 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Informacje o pracodawcy

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony