Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Główny specjalista w Wydziale Dokumentacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 120901 Data publikacji: 17 maja 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geoelogiczno – inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym;
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej oraz monitoruje przebieg postępowań administracyjnych;
 • Przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki;
 • Prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo – mostowym w zakresie geologii i geotechniki;
 • Współpracuje z Wydziałem Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk;
 • Współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju sykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Wyjazdy służbowe krajowe,
 • Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych;
 • Znajomość przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych;
 • Zajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopia uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Termin składania dokumentów: 02.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony