Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
05.03.2021 05 marca 2021

Główny specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 73574 Data publikacji: 26 stycznia 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Transport: Zarządzanie informacją
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych, w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii sprawy związane z projektami technologii wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych, z projektami robót geologicznych i hydrogeologicznych, z dokumentacjami geologiczno – inżynierskimi, dokumentacjami geotechnicznymi, projektami wzmocnienia podłoża,
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na roboty budowlane (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Program Funkcjonalno – Użytkowe, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych),
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie technologii wykonywania robót na etapie realizacji inwestycji oraz diagnostyki stanu nawierzchni na etapie eksploatacji dróg,
 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym
 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie wykonywania robót geologicznych przez Wykonawców w ramach opracowywania dokumentacji projektowych
 • Współpracuje z biurami projektowymi oraz doradcami – opiniodawcami w zakresie technologii wykonywania robót
 • Opiniuje i uzgadnia – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych w zakresie technologii wykonywania robót zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie drogowe lub budowlane lub mostowe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie inwestycji w zakresie branży drogowej
 • Studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni
 • Przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 08.02.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony