Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Główny specjalista w Wydziale Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 91754 Data publikacji: 28 stycznia 2022 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Środowiska Oddziału GDDKiA we Wrocławiu. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi dokumentacje z zakresu środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne) i na etapie realizacji, w tym inwestycji realizowanych w ramach programów rządowych,
 • planuje, koordynuje i zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne w celu spełnienia obowiązków zarządcy drogi w zakresie zgodności z wymaganymi normami i przepisami prawa oraz realizacji założeń zawartych w aktualnie obowiązującym planie zadań inwestycyjnych Oddziału, w tym zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie, w celu przyjęcia prawidłowych, optymalnych rozwiązań, w tym rozwiązań dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Zespołem ds. Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych; współpracuje z Radcą Prawnym; współpracuje z Komórkami Organizacyjnymi Oddziału w zakresie opracowywania Programów Inwestycji oraz ich aktualizacji,
 • uczestniczy w opracowaniu propozycji korespondencji dotyczącej ochrony środowiska dla powierzonych zadań związanych z prowadzonymi przez Oddział inwestycjami, w tym inwestycji realizowanych w ramach programów rządowych.

 

53-139 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, spec -ustawy drogowej,
 • Umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub nauk o ziemi,
 • Przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, KPA, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Znajomość oprogramowania do projektowania (Autocard i pokrewne),
 • Znajomość języków obcych: język angielski na poziomie podstawowym,
 • Wiedza z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 07.02.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony