Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.09.2021 20 września 2021

Główny specjalista w Zespole Gruntów i Geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 81277 Data publikacji: 15 lipca 2021 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe w Oddziale w Zielonej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi sprawy dotyczące inwestycji oraz zadań realizowanych z programów rządowych w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno-inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym;
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
 • przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki dla zadań realizowanych z programów rządowych;
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki;
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu;
 • koordynuje zadania oraz współpracuje z Kierownikiem Zespołu w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań oraz wykonuje badania terenowe i laboratoryjne gruntów, kruszyw celem określenia ich przydatności do wbudowania bezpośrednio w nasypy i podłoża lub do mieszanek z materiałami wiążącymi hydraulicznie jako wzmocnienia podłoża;
 • opracowuje monitoring jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych;
 • kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

65-950 Zielona Góra ul. Boh.Westerplatte 31
66-004 Zielona Góra ul. Racula-Wierzbowa 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych;
 • Znajomość norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki;
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych;
 • Sprawna obsługa komputera - pakiet MS Office,
 • Prawo jazdy kat. „B”.
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Uprawnienia do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowania i wykonywania otworów obserwacyjnych lub/i uprawnienia do określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych lub/i uprawnienie w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia uprawnień do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowania i wykonywania otworów obserwacyjnych lub/i uprawnienia do określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych lub/i uprawnienie w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

Termin składania dokumentów: 26.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony