Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Inspektor nadzoru w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77289 Data publikacji: 21 kwietnia 2021 Lokalizacja: Bydgoszcz - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału w Bydgoszczy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zadań związanych z remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, obiektów inżynierskich, opracowania Programów Inwestycji i Aneksów do nich, opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich, przygotowania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych, dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań, badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań,
 • monitoruje, analizuje i opiniuje roszczenia i zagrożenia występujących na kontraktach dotyczących zadania remontowego,
 • konsultuje, opiniuje i zatwierdza proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót,
 • sporządza rozliczenia zadania w celu właściwej pod względem terminowości i finansowej realizacji zadania,
 • przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych do Archiwum Zakładowego, do Rejonu kompletu dokumentacji powykonawczej, a ponadto do Wydziału Mostów raport z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Warunki pracy:
 • Praca w terenie.
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoznaczne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
 • znajomość sieci drogowej województwa,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej, drogowo-mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoznaczne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 05.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony