Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Inspektor w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 84763 Data publikacji: 24 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału GDDKiA w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sporządza i na bieżąco prowadzi ewidencje wykonywanych zadań oraz rozliczeń finansowych,
 • prowadzi sprawy związane z aktualizacją harmonogramów poprzez nanoszenie miesięcznego wykonania robót dla zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Oddział,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centralą w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • monitoruje wdrażanie przez Wydział zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzi archiwizacje dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zadań Wydziału,
 • współuczestniczy we współpracy z Kierownikami Projektów w monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy,
 • analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach,
 • monitoruje sprawy związane z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców na zadaniach Zespołu Kierownika Projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, praca biurowa, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

03-808 Warszawa ul. Mińska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość przepisów KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość wytycznych wz. kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie ogólnobudowlane lub drogowe lub mostowe lub ekonomiczne,
 • Znajomość zasad kosztorysowania,
 • Przeszkolenie z zakresu finansowania, roszczeń, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 04.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony