Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Inspektor w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 76664 Data publikacji: 07 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Warszawie.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 • analizuje wyniki przeprowadzanych badań laboratoryjnych wspólnie z innymi członkami Zespołu,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne,

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                                                             
 • praca w terenie i w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych oraz wysiłek fizyczny,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
 • budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 19.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony