Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Inspektor w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowego

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77748 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowego, w Oddziale w Lublinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje badania nawierzchni oraz odwiertów w terenie,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Opracowuje i analizuje wspólnie z innymi członkami Zespołu Diagnostyki Nawierzchni wyniki przeprowadzonych pomiarów,
 • Współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych,
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału. Podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie,
 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B+E.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B+E.

Termin składania dokumentów: 12.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony