Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 79182 Data publikacji: 07 czerwca 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa, Architektura krajobrazu, zieleń miejska
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współpracuje w przygotowywaniu i ewidencjonowaniu decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach w tym wydawaniem decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg , przesyła wniesione w tych sprawach środki zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie,
 • Współpracuje w przygotowywaniu i ewidencjonowaniu postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego
 • Uczestniczy w uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentacji projektowych remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego,
 • Ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,
 • Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu,
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień,
 • Opiniuje i ewidencjonuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka. Praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi. Horyzont czasowy planowania –do 1 miesiąca. Kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie: Kontakty telefoniczne z urzędami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań merytorycznych. Kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z interesantami, projektantami w celu uzyskania informacji, złożenia wyjaśnień, uzgodnienia rozpatrywanych spraw. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego, postępowania administracyjnego,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, zorientowanie na osiągnięcie celów, organizacja pracy, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie drogowe lub wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie, budownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem,
 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2,22.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony