Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 81362 Data publikacji: 16 lipca 2021 Lokalizacja: Olsztyn - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Olsztynie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współpracuje przy przygotowywaniu i ewidencjonowaniu decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg , przesyła wniesione w tych sprawach środki zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie
 • Współpracuje w przygotowywaniu i ewidencjonowaniu postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
 • Ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,
 • Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu,
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień,
 • Opiniuje i ewidencjonuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony - zastępstwo (w ramach ustawy o służbie cywilnej), stres związany z działaniem pod presją czasu, dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju, możliwość pracy w godzinach nadliczbowych, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

•  Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń
    biurowych,
•  Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•  Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

10-083 Olsztyn Al. Warszawska 89

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii „B”,
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego, postępowania administracyjnego. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office).
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, zorientowanie na osiągnięcie celów, organizacja pracy, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie drogowe lub wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub konstrukcji budowlanych i inżynierskich lub w zakresie gospodarki przestrzennej,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie, budownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem,
 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB- posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB –kopia aktualnego zaświadczenia.

Termin składania dokumentów: 26.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony