Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

Inspektor w Zespole Kruszyw, Gruntów i Geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 71698 Data publikacji: 30 listopada 2020 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Zespole Kruszyw, Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonuje badania laboratoryjne kruszyw i gruntów oraz terenowych badań geotechnicznych,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • analizuje, wspólnie z innymi członkami Zespołu, wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów do badań laboratoryjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • współpracuje z nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • uczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjnych.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  • praca w trudnych warunkach, 
  • wykonywanie badań  laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego,
  • praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem
  •   wyjazdów służbowych na terenie kraju,
  • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy,
  • przy pracy możliwy kontakt z:   zapyleniem, wysoką temperaturą, hałasem,
  • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
  • w trakcie wykonywania obowiązków  wymagane jest poruszanie się  po różnych  poziomach budynku,
  • budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie  są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz  toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  • podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na wysokościach, po ruchem i w hałasie,
  • w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

Kielce
ul. Przęsłowa 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: średnie z zakresu budownictwa
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • Znajomość normy Zarządzenie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 09.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony