Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Naczelnik wydziału w Wydziale Dokumentacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 127815 Data publikacji: 28 września 2023 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą podległych pracowników poprzez dokonywanie podziału zadań, ustalenie planów pracy;
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, koncepcji programowych, projektów budowlanych i wykonawczych oraz studiów wykonalności, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych;
 • Nadzoruje planowanie potrzeb finansowych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Dokumentacji zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych;
 • Nadzoruje sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;
 • Kieruje współpracą z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych;
 • Nadzoruje prowadzenie prac dotyczących przygotowania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót, projektów budowlanych, projektów wykonawczych materiałów przetargowych dla planowanych zadań drogowych, mostowych i drogowo-mostowych w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym;
 • Nadzoruje przeprowadzenie merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej;
 • Współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jednostkami organizacyjnymi Centrali w procesie przygotowania dokumentacji wymaganej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych;
 • Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,presją czasową wykonywanych zadań i obsługą klientów zewnętrznych;
 • Praca na tym stanowisku wiąże się  z odbywaniem krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy:

 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych;
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa;
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakietu MS-Office);
 • Kompetencje: - zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja, egzekwowanie zobowiązań;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe wyższe drogowe, mostowe, studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego lata w administracji publicznej i kierowaniu zespołem;
 • Uprawnienia drogowe do projektowania lub wykonawstwa;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Przeszkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska, kosztorysowania, audytu BRD, finansowania inwestycji ze środków pomocowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie certyfikatów z odbytych szkoleń;
 • Kopie uprawnień budowlanych;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 09.10.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko objęte ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony