Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. analiz i prognoz ruchu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: DSS 2 Data publikacji: 12 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Mobilność
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Specjalista ds. analiz i prognoz ruchu w Departamencie Strategii i Studiów/ Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu/ Zespół ds. Modelowania i Prognoz Ruchu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspieranie procesu oceny i weryfikacji analiz i prognoz ruchu zlecanych przez GDDKiA oraz współodpowiedzialność za wybrane aspekty tego zadania,
 • Współodpowiedzialność i wspieranie utrzymania, aktualizacji, weryfikacji i wprowadzania zmian m. in. w Krajowym Modelu Ruchu (KMR) i tworzonych Regionalnych Modelach Ruchu (RMR) oraz udział w ustalaniu zasad dotyczących budowy modeli ruchu przy wykorzystaniu anglojęzycznej literatury i anglojęzycznego oprogramowania do modelowania ruchu,
 • Opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie jednolitych wymagań, założeń i danych wyjściowych do wykonywania na potrzeby GDDKiA analiz i prognoz ruchu oraz wspieranie archiwizacji opracowań prognoz ruchu opiniowanych w Wydziale,
 • Wspieranie procesu prowadzenia prac związanych z analizą elementów planowanej sieci drogowej pod kątem wybranych kryteriów w celu właściwego i optymalnego wyboru korytarza i wariantu przebiegu planowanej drogi,
 • Wspieranie procesu gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych przesyłanych przez jednostki samorządowe i Oddziały GDDKiA oraz ich weryfikacji pod względem merytorycznym i technicznym,
 • Wspieranie prac związanych z przygotowaniem materiałów przetargowych (projekty SIWZ, opisy przedmiotu zamówienia, umowy itp.) dotyczących zbierania, archiwizowania, przetwarzania, prognozowania i udostępniania danych o ruchu,
 • Wspieranie organizacji i przeprowadzanie pomiarów, w tym przeprowadzanie kontroli pomiarów i badań w terenie. udział w koordynacji przeprowadzania pomiarów ruchu m.in.: na skrzyżowaniach dróg krajowych z liniami kolejowymi, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi oraz innych pomiarów prowadzonych we współpracy z Oddziałami. Przetwarzanie dostępnych wyników badań i pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu drogowego.

Warunki pracy:
 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
 • Praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Praca w pokoju wieloosobowym,
 • Pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej lub transportowej,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa lub transportu,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Wiedza z zakresu modelowania sieci drogowej i prognozowania ruchu drogowego, w tym znajomość zagadnień z zakresu planowania transportowego,
 • Znajomość obsługi baz danych i statystyki matematycznej (w tym podstawowa znajomość rachunku macierzowego),
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel, Word) w stopniu zaawansowanym,
 • Znajomość i umiejętność wykorzystywania oprogramowania GIS w zakresie wykonywania analiz przestrzennych,
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu,
 • Podstawowa znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych; Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o drogach publicznych,
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe o specjalności: Inżynieria ruchu lub planowanie układów transportowych,
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie zastosowania narzędzi do modelowania i prognozowania ruchu,
 • Znajomość języka angielskiego (poziom C1) lub francuskiego (poziom. B1) lub niemieckiego (poziom B1),
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania związanego z modelowaniem i prognozowaniem ruchu np. EMME lub VISUM,
 • Znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej,
 • Posiadanie praktycznych umiejętności w weryfikacji i aktualizacji baz danych oraz wykorzystywania rachunku macierzowego przy weryfikacji modelu sieci i ruchu drogowego,
 • Dobra znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.02.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
analiza formalna dokumentów,
możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18;

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony