Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Specjalista w Rejonie w Gorzowie Wielkopolskim

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77763 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Rejon w Gorzowie Wlkp. w Oddziale w Zielonej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg,
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • Przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robot zlecanych,
 • Współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,
 • Przygotowuje propozycje planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych przez do Oddziału;
 • Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • Weryfikuje prowadzone sprawy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcie pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

ul. Kostrzyńska 4a
66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawa zamówień publicznych, kodeks postepowania administracyjnego,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Gorzowie Wlkp.,
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub transportu drogowego,
 • Uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia uprawnień budowlanych lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydawanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony