Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Specjalista w Wydziale Administracji

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77761 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Administracji w Oddziale w Zielonej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi gospodarkę transporotowo - sprzętową w Oddziale w tym: ewidencjonuje pojazdy, rejestruje, ubezpiecza, nadzoruje obsługę techniczną, naprawy i remonty oraz przygotowuje dokumenty do postepowań o zamówienia publiczne na zakup i remonty pojazdów i sprzęt drogowy jak również prowadzi nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki transportowo - sprzętowej w Rejonach,
 • Prowadzi nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń technicznych i sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału,
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką energetyczno – paliwową, tj. dokonuje weryfikacji ilości pobranego i zużytego paliwa przez pojazdy Oddziału, prowadzi nadzór nad prawidłowością gospodarki paliwowej w Rejonach, dokonuje analiz zużycia paliwa i przygotowuje dane i propozycje do ustalenia norm zużycia oraz przygotowuje dokumenty do postepowania o zamówienia publiczne na zakup paliwa do pieców c.o. w Oddziale i Rejonach,
 • Prowadzi sprawy związane z wyposażeniem służb oraz zapleczy w sprzęt i środki łączności, przygotowuje zamówienia oraz dokumenty do postepowań o zamówienia publiczne na dostawy sprzętu jak również naprawy i remonty sprzętu,
 • Prowadzi ewidencje środków trwałych będących na wyposażeniu zaplecza Oddziału,
 • Sporządza sprawozdania dotyczące informacji w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza pochodzących ze źródeł mobilnych oraz z lokalnych kotłowni,
 • Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem posiadanego majątku, obejmującego ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Przygotowuje dokumenty do postepowań o zamówienia publiczne na wykonywanie usługi dozorowania i ochrony mienia.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki transporotowo – sprzętowej i energetyczno – paliwowej,
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość ustawy o ochronie środowiska w zakresie korzystania ze środowiska oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
 • Znajomość eksploatacji pojazdów,
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, rzetelność i terminowość, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, preryjny i zwięzły,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe mechaniczne, preferowane wyższe kierunki z zakresu transportu,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Przeszkolenie z Prawa zamówień publicznych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony