Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Specjalista w Wydziale Dokumentacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 71664 Data publikacji: 30 listopada 2020 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycyjnych, studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
 • opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projekty umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • dokonuje merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej, prowadzi sekretariat ZOPI,
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ( w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami Centrali,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • opiniuje i uzgadnia projekty budowlane w zakresie branży drogowej ( wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu w zakresie uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca w biurze i w terenie    
  • praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów
  •   służbowych na terenie kraju,
  • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy
  •   monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  • wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są
  • dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich
 • znajomość przepisów w zakresie prawa o ruchu drogowym, prawa budowalnego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych ( pakiet Office)
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o profilu budownictwo drogowe, mostowe lub komunikacyjne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w projektowaniu
 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa ( w zakresie branży drogowej)
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych do projektowania lub wykonywania (w zakresie branży drogowej)

Termin składania dokumentów: 08.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony