Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Dokumentacji w Oddziale GDDKiA w Lublinie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 132902 Data publikacji: 26 stycznia 2024 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projektów Budowalnych i Projektów Wykonawczych;
 • Weryfikuje dokumentację projektową dla przyszłych zadań inwestycyjnych;
 • Przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych;
 • Współpracuje przy merytorycznym dokonywaniu sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej, prowadzi sekretariat ZOPI w zakresie prowadzonych dla siebie zadań;
 • Prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz z przedstawicielami Centrali;
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;
 • Współpracuje przy planowaniu potrzeb finansowych w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe;
 • Opiniuje i uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
 • Krajowe wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks;
 • Wyjazdy służbowe krajowe;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa;
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word;
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe o profilu budownictwo drogowe, mostowe lub komunikacyjne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w projektowaniu;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych;
 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • kopię uprawnień budowlanych do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej).

Termin składania dokumentów: 12.02.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony