Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Specjalista w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 78195 Data publikacji: 13 maja 2021 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Opolu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną,
 • Gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowanych przez Oddział i innych inwestorów,
 • Realizuje sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • Przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • Współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • Przeprowadza kontrole dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard” w celu zapewnienia właściwego standardu drogi oraz przestrzegania zapisów umowy w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,b udynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, bariery architektoniczne - brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • Umiejętność obsługi komputera w tym dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość przepisów ustaw o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość sieci drogowej województwa,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Kopia uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 25.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony