Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Specjalista w Wydziale ds. Monitorowania Inwestycji Drogowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 78216 Data publikacji: 13 maja 2021 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale ds. Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału w Bydgoszczy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza i prowadzi ewidencje wykonywanych zadań oraz rozliczeń finansowych,
 • Prowadzi sprawy związane z aktualizacją harmonogramów poprzez nanoszenie miesięcznego wykonania robót dla zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Oddział,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • Monitoruje wdrażanie przez Zespoły Kierownika Projektu zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali,
 • Bierze udział we współpracy z Kierownikami projektu w monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy,
 • Analizuje roszczenia i zagrożenia występujących na kontraktach,
 • Monitoruje sprawy związane z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców na zadaniach Zespołu Kierownika Projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji drogowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu: KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość wytycznych wz. kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE,
 • Znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe techniczne drogowe lub budowlane,
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania inwestycjami,
 • Przeszkolenie z zakresu: finansowania, roszczeń, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość zasad kosztorysowania.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

Termin składania dokumentów: 25.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony