Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77770 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Transport: Zarządzanie informacją

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza i na bieżąco prowadzi ewidencję wykonywanych zadań oraz rozliczeń finansowych,
 • Prowadzi sprawy związane z aktualizacją harmonogramów poprzez nanoszenie miesięcznego wykonania robót dla zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Oddział,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • Monitoruje wdrażanie przez Wydział zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali,
 • Współuczestniczy we współpracy z Kierownikami Projektu w monitoringu gwarancji należytego wykonywania umowy,
 • Analizuje roszczenia i zagrożenia występującego na kontraktach,
 • Monitoruje sprawy związane z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ul. Gajowa 66/77
61-807 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • Znajomość przepisów KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, znajomość wytycznych wz. Kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • Znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe ogólnobudowlane lub drogowe lub mostowe lub ekonomiczne,
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania inwestycjami,
 • Przekształcenie z zakresu : finansowania, roszczeń kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczeń projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC,
 • Znajomość zasad kosztorysowania.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2,19.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony