Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 40724 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych występujących na realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, oraz innych wystąpień a także opracowywanie ich tekstów o charakterze nietypowym,
 • Przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych postępowań o zamówienie publiczne, w tym współpraca przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do złożenia oferty, ogłoszenia, opracowywanie zmian i wyjaśnień, niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur,
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, współuczestniczenie w sporządzaniu protokołu z postępowania o zamówienie publiczne,
 • Kontrolowanie zapisów prawnych w decyzjach dotyczących kontraktów, weryfikowanie wniosków m.in. o wydanie pozwoleń lub decyzji. Branie czynnego udziału i sprawowanie nadzoru nad procedurą w zakresie uzyskiwania decyzji lub pozwoleń,
 • Interpretowanie zapisów kontraktowych. Opiniowanie wystąpień Wykonawców, w szczególności powiadomień o roszczeniach. Opiniowanie poleceń zmiany. Uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów. Uczestniczenie w spotkaniach z Wykonawcami oraz Podwykonawcami,
 • Uczestniczenie w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod realizowane inwestycje.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub inżynierskie,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budownictwem lądowym,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy Prawo Budowalne, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC i specyfiki kontraktów budowlanych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budowy dróg i obiektów inżynierskich.
 • Doświadczenie wyniesione z bezpośredniego uczestnictwa w komisjach arbitrażowych, rozjemczych, spotkaniach mediacyjnych lub rozstrzyganiu sporów na drodze sądowej,
 • Uprawnienia budowlane, członkostwo w Izbie Inżynierów,
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
 • w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
 • z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych,
 • kopia zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko finansowane ze środków rezerwy celowej w ramach PT POiIŚ
Informacja o metodach naboru:
weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres gdansk.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 885-121-140

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony