Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
07.03.2021 07 marca 2021

Specjalista w Wydziale Nieruchomości

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 73046 Data publikacji: 12 stycznia 2021 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Nieruchomości w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w rozprawach administracyjnych, prowadzi monitoring postępu prac związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych.
 • Dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieruchomości zbędnych na cele drogowe i statutowe GDDKiA poprzez uzyskiwanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu.
 • Prowadzi, aktualizuje i weryfikuje ewidencje nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego wydziału celem naliczenia podatku, prowadzi ewidencje ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej oraz przygotowuje tabelaryczne zestawienia nieruchomości nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych.
 • Przeprowadza kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót formalno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.
 • Realizuje zadania w zakresie ujawniania w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje drogowe.
 • Współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych.
 • Przygotowuje oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne do przygotowywanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzi monitoring rzeczywistego stanu realizacji nabytych gruntów w porównaniu do zakładanego harmonogramu.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca w biurze i w terenie
- Krajowe wyjazdy służbowe
- Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac
- Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo

ul. Sikorskiego 49C
35-304 Rzeszów

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub gospodarowania nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania, gospodarki nieruchomościami
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym
 • Znajomość wyceny nieruchomości

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 26.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony