Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.10.2021 21 października 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 79348 Data publikacji: 08 czerwca 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału GDDKiA w Katowicach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawdza dokumentacje z zakresu ochrony środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenianie raportów, ekspertyz, inwentaryzacji przyrodniczych, operatów wodnoprawnych,) i na etapie realizacji,
 • Zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • Przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Zespołem ds. Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • Opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • Ewidencjonuje i gromadzi wyniki badań w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpracuje w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami,
 • Prowadzi korespondencje z zakresu ochrony środowiska dla powierzonych zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów budów. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – biuro na III piętrze budynku nie posiadającego windy, brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

40-017 Katowice ul. Myśliwska 5

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko,
 • Umiejętność obsługi komputera - Pakiet MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub leśnictwa lub nauk o ziemi,
 • Odbycie szkoleń z zakresu: oceny oddziaływania na środowisko, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, Prawa ochrony przyrody, KPA, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość zagadnień z dziedziny prawa wodnego, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony