Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 85568 Data publikacji: 07 października 2021 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska w Oddziale w Zielonej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo-sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych, w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków; współpracuje z radcą prawnym;
 • przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych; współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie opracowania Programów Inwestycji oraz ich aktualizacji, w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • uczestniczy w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych,
 • współpracuje przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych,
 • prowadzi korespondencję z zakresu archeologii dla powierzonych zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

65-950 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii i/lub drogownictwa
 • Wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie przyrody
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu archeologii
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu badań archeologicznych
 • Przeszkolenie z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego
 • Wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • Prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 18.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony