Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Specjalista w Wydziale Środowiska Oddziału

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77347 Data publikacji: 22 kwietnia 2021 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Środowiska Oddziału w Bydgoszczy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawdza dokumentacje z zakresu środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne, wyniki badań archeologicznych) i na etapie realizacji,
 • zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i archeologii oraz działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Zespołem ds. Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, archeologii, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • ewidencjonuje i gromadzi wyniki badań w zakresie archeologii, monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpracuje w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami,
 • prowadzi korespondencje z zakresu środowiska i archeologii dla powierzonych zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca w terenie.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko,
 • umiejętność obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub leśnictwa lub nauk o ziemi,
 • przeszkolenie w zakresie: ocen oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, KPA, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, archeologii
 • wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z dziedziny archeologii, prawa wodnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów w zakresie wskazanym w ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów: 05.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony