Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 104060 Data publikacji: 09 sierpnia 2022 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje i ewidencjonuje decyzje administracyjne w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym w tym wydawaniem decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych oraz przy drogach, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg, przesyła wniesione w tych sprawach zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie,
 • ewidencjonuje i przygotowuje postanowienia w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz opiniuje sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego,
 • współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonuje, opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę,
 • uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego,
 • ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,
 • rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu,
 • współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzonych zagadnień,
 • opiniuje i ewidencjonuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego .

53-139 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem,
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego o planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie drogowe lub budowlane lub wyższe administracyjne lub wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub konstrukcji budowlanych i inżynierskich lub w zakresie gospodarki przestrzennej,
 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego,
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów: 19.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony