Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Specjalista w Zespole ds. środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 98883 Data publikacji: 17 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole ds. Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Samodzielnie weryfikuje i uzgadnia dokumentację środowiskową na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno–Środowiskowego oraz dla wybranych inwestycji przed uzyskaniem decyzji ZRID/PnB,
 • Samodzielnie weryfikuje i opiniuje zgodność projektu budowlanego dla wybranych inwestycji z założeniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zagospodarowania terenu i projektu zieleni. Kontroluje wykonywanie zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych i wydanych decyzji administracyjnych (w zakresie ochrony środowiska szczególnie w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków UE),
 • Samodzielnie weryfikuje pod względem merytorycznym Programy Funkcjonalno – Użytkowe dla wybranych inwestycji drogowych w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 • Samodzielnie weryfikuje i opiniuje pod względem merytorycznym Programy Inwestycji w zakresie kwestii związanych z ochroną środowiska oraz uzgadnia Programy Inwestycji w zakresie urządzeń ochrony środowiska,
 • Opiniuje, analizuje oraz interpretuje akty prawne oraz dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska oraz inne dokumenty przygotowane przez inne resorty (przede wszystkim resort środowiska),
 • Uczestniczy przy opracowywaniu projektów wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych i przekazuje uwagi, w sytuacji stwierdzonej potrzeby zmian przepisów w zakresie ochrony środowiska, które są przekazywane do odpowiednich resortów,
 • Uczestniczy w udzielaniu odpowiedzi na skargi, interpelacje i zapytania związane z udostępnianiem informacji publicznych, informacji o środowisku oraz zagadnieniami środowiskowymi w odniesieniu do dróg krajowych.

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych,
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość przepisów prawa określających procedurę oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi programów MS Word oraz MS Excel w stopniu średniozaawansowanym,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w obszarze- ochrona środowiska i/lub doświadczenie w pracy przy opracowywaniu dokumentacji środowiskowej,
 • J. angielski (komunikatywny),
 • Prawo jazdy kat. B
 • Przeszkolenie z zakresu oddziaływania na środowisko
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania typu GIS na poziomie podstawowym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 27.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony