Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Starszy inspektor w Rejonie w Słubicach

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 126768 Data publikacji: 11 września 2023 Lokalizacja: Słubice - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Dźwięk, hałas i akustyka
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych ewidencyjnych o sieci dróg krajowych, aktualizacją i weryfikacją systemu referencyjnego;
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających wody opadowe, utrzymaniem ekranów akustycznych i zieleni przydrożnej oraz wprowadzaniem gazów i pyłów do środowiska;
 • Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji;
 • Współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN), obsługuje programy specjalistyczne: BDD (Bank Danych Drogowych), GPR (Generalny Pomiar Ruchu);
 • Gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane;
 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej;
 • Prowadzi sprawy związane z odpadami.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane;
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Słubicach;
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe o profilu ochrony środowiska lub drogowym lub budowlanym lub transportowym lub administracji publicznej;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie drogownictwa lub administracji publicznej lub ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, kodeks postepowania administracyjnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B;
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 22.09.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Praca świadczona w Rejonie w Słubicach oraz na terenie działania Oddziału w Zielonej Górze.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony