Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Starszy inspektor w Zespole Gruntów i Geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 84836 Data publikacji: 23 września 2021 Lokalizacja: Wieliczka - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja, Geologia, goedezja
Przemysł i inżynieria: Górnictwo i geologia inżynierska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspólnie z innymi członkami Zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyniki badań terenowych w zakresie geotechniki,
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw,
 • Wykonuje terenowe badania,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów i kruszyw,
 • Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych,
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności, związana jest z wyjazdami służbowymi, praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca, praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału), kontakt kilka razy dziennie z Nadzorem z celu ustalenia miejsca i zakresu badań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych, podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

31-542 Kraków ul. Mogilska 25
Wieliczka, ul. Krakowska 37B

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, świadomość kosztów, rzetelność, współpraca, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 04.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2,09.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony