Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Starszy inspektor w Zespole Kierownika Projektu

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77788 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Transport: Zarządzanie informacją

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Kierownika Projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy,
 • Udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji oraz sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumentów finansowych do płatności oraz prowadzi ewidencje postępu prac i rozliczeń finansowych, udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno – prawny,
 • Udział w konsultacjach proponowanych zmian technologicznych i uzgodnień z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów oraz przygotowuje wnioski o zamówienie uzupełniające,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: badań i nadzorów archeologicznych, wykonuje postępowania decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań, przygotowuje wymagane dokumenty do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bierze udział w prowadzonych kontrolach w okresach przeglądów, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, burami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia inwestycji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu.

ul. Gajowa 6
60 - 815 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office w szczególności Excel i Word)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe budowlane, drogowe, mostowe lub ekonomiczne,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w rozliczaniu lub monitorowaniu inwestycji lub w administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów z zakresu FIDIC.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2,0.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony