Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. gruntów, geologii i geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: DTB 1 Data publikacji: 11 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Departamencie Technologii Budowy Dróg Wydział Gruntów, Geologii i Geotechniki (WG) Zespół ds. Geologii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Udział w sprawach związanych z tworzeniem polityki urzędu w zakresie rozpoznania i badania podłoża gruntowego inwestycji drogowych oraz analizy i oceny ryzyka geologicznego, w tym opiniowanie opracowań i dokumentów z zakresu geologii,
 • Udział w pracach związanych z tworzeniem i opiniowaniem wytycznych, instrukcji, przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) dotyczących rozpoznania podłoża inwestycji drogowych,
 • Uczestnictwo w działaniach związanych oceną stosowanych przez Oddziały funkcjonujących oraz innowacyjnych metod rozpoznania podłoża,
 • Uczestnictwo w działaniach związanych z prowadzeniem oraz obsługą prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie geologii oraz metod badania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał jako podłoża dróg i materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym,
 • Współpraca z Wydziałami Technologii w Oddziałach GDDKiA, Departamentem Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Departamentem Zarządzania Siecią Dróg w zakresie poprawy jakości robót drogowych,
 • Uczestnictwo w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem geologicznej ewidencji oraz monitoringu stateczności wybranych osuwisk na drogach krajowych.

Warunki pracy:
 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
 • Praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Praca w pokoju wieloosobowym,
 • Pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geologiczne lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowaniu lub opiniowaniu opracowań z zakresu rozpoznania i badania podłoża gruntowego,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geotechniki obejmującej metodykę wierceń i sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych gruntów i skał oraz analizę i interpretację wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących geologii i geotechniki,
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Kwalifikacje geologiczne kategorii IV i/lub V i/lub VI i/lub VII,
 • Język angielski, poziom średniozaawansowany (B1),
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • Podstawowa Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Znajomość procesu przygotowania inwestycji drogowych,
 • Umiejętność korzystania z oprogramowania GIS i/lub CAD.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie kwalifikacji geologicznych

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
analiza formalna dokumentów,
możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony