Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 64732 Data publikacji: 29 czerwca 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg, Wydział Technologii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Udział w sprawach związanych oceną i rozwojem technologii drogowych, w szczególności w opiniowaniu opracowań i dokumentów z zagadnień dot. technologii nawierzchni drogowych oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • Udział w pracach z tworzeniem oraz opiniowaniem wytycznych, instrukcji, przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów oraz odstępstw od warunków technicznych dotyczących technologii nawierzchni drogowych oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • Udział w działaniach związanych z prowadzeniem i obsługą merytoryczną prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie technologii nawierzchni dróg,
 • Udział w kreowaniu polityki dot. stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie technologii budowy dróg,
 • Współpraca z Oddziałami oraz laboratoriami drogowymi GDDKiA w zakresie technologii nawierzchni drogowych,
 • Udział w pracach związanych z oceną nowych mieszanek w konstrukcjach nawierzchni, gromadzenie danych dot. stosowanych technologii praktyk wykonawców robót drogowych

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w pokoju wieloosobowym,
pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub inżynierii materiałowej
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg lub materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym,
 • prawo jazdy kategorii B
 • wiedza specjalistyczna z zakresu technologii nawierzchni bitumicznych i betonowych, stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • umiejętność analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,
 • znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi,
 • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office, Windows)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie technologii budowy dróg,
 • język angielski, poziom średniozaawansowany (B1),
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • podstawowa znajomość ustawy Pzp,
 • znajomość procesu przygotowania inwestycji drogowych, projektowania konstrukcji nawierzchni oraz posiadanie wiedzy z zakresu wyrobów budowlanych.

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 06.07.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
analiza formalna dokumentów,
możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony