Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Starszy specjalista w Wydziale Dokumentacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 121296 Data publikacji: 24 maja 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, koncepcji programowych oraz Programów Inwestycji, a także Projekt Budowlany dla trybu tradycyjnego, w celu przygotowania zadania do realizacji oraz uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym inwestycji realizowanych w ramach programów rządowych;
 • Przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych, w celu przygotowania inwestycji do realizacji, w tym zadań związanych z realizacją programów rządowych;
 • Planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji i zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe, w celu realizacji planu rocznego prac przygotowawczych, w tym związanych z realizacją programów rządowych.
 • Merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji, w celu przygotowania inwestycji do realizacji, w tym związanych z realizacją programów rządowych;
 • Współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska na etapie przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, w celu zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej. Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko, w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych;
 • Prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz obserwatorami z Centrali w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych;
 • Opiniuje projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu, w celu uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze;
 • Prowadzenie samochodu służbowego;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
 • Wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac;
 • Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • Samochody służbowe wyposażone w manualne skrzynię biegów;
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej, prawa wodnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Kompetencje:
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • współpraca,
  • komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe drogowe, mostowe lub budowlane;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie inwestycji w zakresie branży drogowej, w administracji drogowej w zakresie przygotowania inwestycji;
 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej);
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych typu CAD.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 04.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony