Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

Starszy specjalista w Wydziale Gruntów, Geologii i Geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 71476 Data publikacji: 25 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gruntów, Geologii i Geotechniki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii robót ziemnych, technologii związanej z wydobyciem i przeróbką skał oraz technologii specjalistycznych robót geotechnicznych (w tym na obszarach występowania szkód górniczych), w szczególności poprzez udział w pracach związanych z aktualizacją istniejących i opracowaniem nowych wzorcowych WWiORB, opiniowaniem dokumentacji, wytycznych, specyfikacji i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie dróg,
 • Uczestniczy w ocenie stosowanych przez Oddziały funkcjonujących oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez kontrolę stosowania wzorcowych WWiORB i zasad dokonywania zmian we wzorcowych WWiORB oraz prowadzi prace związane z oceną przydatności nowych materiałów, wyrobów budowlanych i metod prowadzenia robót, a także gromadzi dane dotyczące zasobów i dostępności produkowanych materiałów pod kątem synchronizacji ze stosowanymi technologiami i praktykami wykonawców robót drogowych,
 • Uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu wytycznych oraz instrukcji, uczestniczy w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) dotyczących technologii robót ziemnych, technologii związanej z wydobyciem i przeróbką skał oraz technologii specjalistycznych robót geotechnicznych,
 • Współpracuje z Wydziałami Technologii w Oddziałach GDDKiA, Departamentem Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Departamentem Zarządzania Siecią Dróg w zakresie poprawy jakości robót drogowych,
 • Uczestniczy w kreowaniu jednolitej polityki zapewnienia jakości w Laboratoriach GDDKiA.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • budynek wyposażony w windy,
  • praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki
  • oświetlenie naturalne i sztuczne,
  • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub wyższe w zakresie inżynierii materiałowej lub geoinżynierii lub inżynierii górniczej lub górnictwa
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub górnictwa
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu technologii robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu maszyn i technologii do wydobycia i przeróbki górniczej
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu procedur badawczych materiałów do budowy dróg oraz umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu projektowania geotechnicznego lub technologii budowy dróg lub inżynierii materiałowej lub górnictwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 07.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony