Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 81766 Data publikacji: 23 lipca 2021 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska w Oddziale w Szczecinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawdza dokumentacje z zakresu środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, operaty wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze) i na etapie realizacji inwestycji dot. programów rządowych,
 • Zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg
 • Przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnym Oddziału i Centrali oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań wynikających z gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych. Współpracuje z Radcą Prawnym. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie opracowywania Programów Inwestycji oraz ich aktualizacji,
 • Opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • Ewidencjonuje i gromadzi wyniki badań w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpracuje w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami,
 • Prowadzi korespondencję z zakresu środowiska i archeologii dla powierzonych zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

70-340 Szczecin Al. Boh. Warszawy 33

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko,
 • Umiejętność obsługi komputera - Pakietu MS-Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub leśnictwa lub nauk o ziemi,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, KPA, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość zagadnień z dziedziny archeologii, prawa wodnego, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 02.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony