Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Starszy specjalista w Wydziale Prac Studialnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 71493 Data publikacji: 25 listopada 2020 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny, Zarządzanie informacją
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Strategii i Studiów, Wydział Prac Studialnych w Krakowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje rozwiązania drogowe dla potrzeb planowania rozwoju sieci dróg krajowych poprzez wykonywanie elementów dokumentacji technicznej na poziomie Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego, w zakresie rozwiązań technicznych, analiz społecznych i środowiskowych oraz przygotowuje i konsultuje rozwiązania projektowe/lokalizacyjne dla odcinków dróg, węzłów analizowanych w Studium,
 • Gromadzi dane o planowanych inwestycjach na sieci dróg krajowych i samorządowych, zagospodarowaniu przestrzennym terenu, obszarach chronionych z zasobów GDDKIA oraz źródeł zewnętrznych, w tym w formatach GIS,
 • Gromadzi i opracowuje informacje na temat przygotowania projektów przeznaczonych do wsparcia ze źródeł zewnętrznych oraz wykonuje rozdziały Studium Wykonalności i Rezultatów Studium Wykonalności zawierające analizy techniczne, społeczne, środowiskowe i analizy ryzyka,
 • Aktualizuje zawartość formalną i merytoryczną wykonanej dokumentacji, dostosowując jej treść do uwag wynikających z uzgodnień, audytów i procedur weryfikacyjnych dokonywanych przez Oddziały terenowe Urzędu bądź jednostki zewnętrzne partycypujące w procesie zatwierdzania,
 • Przygotowuje i konsultuje z przełożonymi pisemne stanowisko Urzędu w sprawach dotyczących planowania rozwoju sieci drogowej i wykonywania prac studialnych, argumentując na rzecz korzystnych dla Urzędu rozwiązań,
 • Uczestniczy w wizjach w terenie analizowanych tras, węzłów i innych obiektów drogowych, będących przedmiotem opracowywanej dokumentacji studialnej,
 • Wykonuje czynności administracyjne/finansowe (zaopatrzenie w materiały piśmienne, nadzór nad naprawami sprzętu, ewidencja czasu pracy, zakupy, inwentaryzacje, rozliczenie delegacji służbowych itp.) wynikające z obsługi macierzystej jednostki przez oddział terenowy Urzędu.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań::
  • krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe
  • stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
  • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  • praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  • praca w pokoju wieloosobowym,
  • praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Kraków
ul. Mogilska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o specjalności budownictwo drogowe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i projektowania dróg lub w administrowaniu siecią dróg publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność projektowania elementów systemów transportowych
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu
 • Umiejętność przedmiarowania robót na poziomie kosztorysu wskaźnikowego
 • Podstawowa znajomość: ustawy o drogach publicznych; ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, Dyrektywy i zarządzenia i wyznaczające ramy działania dla projektów dofinansowywanych z budżetu UE
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office i oprogramowaniem CAD w stopniu średnio-zaawansowanym
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostce administracji publicznej zarządzającej projektami inwestycyjnymi, w tym współfinansowanych z funduszy UE
 • Ukończone Studia podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu, urbanistyki, zarządzania projektami drogowymi, ochrony środowiska, integracji europejskiej
 • Przeszkolenie w zakresie posługiwania się oprogramowaniem typu CAD, GIS, pakiet biurowy. Przeszkolenie z zakresu problematyki pozyskiwania funduszy na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych, w tym UE
 • Język obcy: angielski na poziomie średniozaawansowany (B2)
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu geologii, geotechniki, hydrologii, ochrony środowiska – przydatna w lokalizacji dróg
 • Znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej
 • Ogólna znajomość przepisów i rozporządzeń z zakresu: znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stawek opłat za przejazd drogami krajowymi
 • Znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS na poziomie podstawowym
 • Podstawowa wiedza w zakresie analiz kosztów i korzyści, problematyki BRD oraz analiz ryzyka związanych z realizacją projektów drogowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 09.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony