Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Terenowy inspektor mostowy

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 73172 Data publikacji: 14 stycznia 2021 Lokalizacja: Ostróda - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny, Zarządzanie informacją

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: terenowy inspektor mostowy w Rejonie w Ostródzie w Oddziale GDDKiA w Olsztynie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje roczny harmonogram przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Wykonuje przeglądy podstawowe i rozszerzone i na ich podstawie określa potrzeby do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Przygotowuje dokumentację z wykonanych przeglądów. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących przeglądów obiektów mostowych.
 • Opracowuje roczny plan bieżącego utrzymania obiektów mostowych,. Wnioskuje i rozlicza środki finansowe na bieżące utrzymanie mostów. W zakresie bieżącego utrzymania ustala zakres zadań do wykonania, kontroluje ich realizację pod względem jakościowym i terminowym, uczestniczy w odbiorach robót. Archiwizuje dokumentację dotyczącą wykonywanych robót.
 • Ewidencjonuje, gromadzi, aktualizuje oraz archiwizuje informacje dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. Administruje program komputerowy SGM służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach. Uczestniczy w cyklicznych szkoleniach dot. SGM ( Systemu Gospodarki Mostami ).
 • Dostarcza informacje o stanie obiektów mostowych niezbędne do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów. Opiniuje przygotowaną dokumentację na remonty i budowę obiektów mostowych. Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budowy obiektów. Archiwizuje dokumentację dotyczącą remontów kapitalnych i i bieżących obiektów mostowych.
 • Analizuje oraz wnioskuje wykonanie niezbędnych czynności na podstawie Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich. Archiwizuje protokoły w czasie określonym przez instrukcję dot. przeglądów.
 • Przygotowuje dokumentację przetargową. Uczestniczy w pracach komisji przetargowych na poziomie Rejonu.
 • Sporządza sprawozdania miesięczne oraz roczne w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych. Sporządza sprawozdania roczne w zakresie ewidencjonowania obiektów mostowych. Prowadzi bieżącą korespondencję.
 • Realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
- stres związany z działaniem pod presją czasu
- dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju
- możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Rejon w Ostródzie
ul. Paderewskiego 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o specjalności mostowej lub drogowej lub drogowo – mostowej
 • Przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,
 • Znajomość przepisów z zakresu: Prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopia uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 27.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony