Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 81763 Data publikacji: 23 lipca 2021 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje i prowadzi całość dokumentacji z zakresu środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, materiały do wniosku o decyzje środowiskowe, wnioski o pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne) i na etapie realizacji dla zadań związanych z realizacją programów rządowych
 • Pełni pośredni nadzór nad zlecaniem i kontrolą poprawności wykonania badań stanu środowiska oraz ich ewidencjonowania, w tym sporządzania map akustycznych i uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska
 • Przygotowuje materiały i współuczestniczy w prowadzeniu całokształtu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji
 • Przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na operaty wodnoprawne, dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne na etapie eksploatacji drogi
 • Opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Zespołem ds. Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych
 • Kieruje i koordynuje pracę wydziału w czasie nieobecności Naczelnika
 • Uczestniczy w opracowaniu propozycji korespondencji dotyczącej środowiska dla powierzonych zadań związanych z prowadzonymi przez Oddział inwestycjami

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Obciążenie mięśniowo, szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

35-959 Rzeszów ul. Legionów 20 

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej
 • Kompetencje: zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej i/lub doświadczenie zawodowej: co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Znajomość oprogramowania do projektowania (Autocad i pokrewne)
 • Przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, KPA, prawa budowlanego, zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień z dziedziny archeologii
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie pozostałych wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów: 02.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony