Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.01.2022 26 stycznia 2022

Główny specjalista w Wydziale do spraw Planowania Przestrzennego i Oceny Habitatowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 87384 Data publikacji: 15 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale do spraw Planowania Przestrzennego i Oceny Habitatowej w Departamencie Orzecznictwa Administracyjnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony przyrody w szczególności związanych z planowaniem i realizacją inwestycji oraz postępowania w trybie nadzwyczajnym;
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych;
 • uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu;
 • opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 • udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania na obszary Natura 2000.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 136

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych /dziedzin nauk prawnych/ dyscypliny ochrony środowiska, urbanistyki i architektury/ lub wyższe i studia podyplomowe w w/w zakresie
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustaw o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętności: analitycznego i syntetycznego myślenia, stosowania prawa w praktyce, skutecznej komunikacji, dobrej organizacji pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole;
 • Znajomość programów komputerowych pakietu MS Office, LEX.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin składania dokumentów: 26.11.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony