Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
04.03.2021 04 marca 2021

Główny specjalista w Zespole do spraw Planowania Przestrzennego i Oceny Habitatowej II

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 73629 Data publikacji: 27 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole do spraw Planowania Przestrzennego i Oceny Habitatowej II, w Departamencie Orzecznictwa Administracyjnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących krajowych form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 w szczególności związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, postępowania w trybie nadzwyczajnym, w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami prawa ochrony przyrody i odpowiedniej jakości pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych, w celu weryfikacji ich ujęcia i poprawy w zakresie ich zgodności z ustawą o ochronie przyrody i dyrektywami UE.
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu w celu zapewnienia wysokiej jakości prawa.
 • Opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez zespół w celu doskonalenia polskiego ustawodawstwa i sposobów jego stosowania.
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez zespół, w celu informowania o przebiegu i sposobie ich załatwiania
 • Udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 w celu dostarczenia informacji zainteresowanym.
 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą zarządczą i budżetem zadaniowym w zakresie Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych
 • Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • Zagrożenie korupcją
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych, dziedzin nauk prawnych, dyscypliny ochrony środowiska, urbanistyki i architektury lub wyższe i studnia podyplomowe w w/w zakresie
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym
 • Przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin składania dokumentów: 07.02.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
 • Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony