Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista w Zespole ds. Promocji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: główny specjalista/GDOŚ/BDG/1/2019 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole ds. Promocji w Biurze Dyrektora Generalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • współtworzenie strategii komunikacji GDOŚ w tym opracowywanie i wdrażanie przyjętej polityki komunikacji, a także organizowanie działań komunikacyjnych GDOŚ w celu budowania pożądanego wizerunku GDOŚ
 • administrowanie, zarządzanie oraz rozwój mediów elektronicznych GDOŚ (strona główna, BIP, strona intranetowa GDOŚ, serwisy internetowe GDOŚ oraz rdoś, w tym serwisy powstałe na potrzeby projektów realizowanych w GDOŚ) w celu dostarczenia aktualnej informacji o bieżącej działalności GDOŚ. Redagowanie i cykliczne aktualizowanie informacji w mediach elektronicznych na temat prac GDOŚ, publikowanie newslettera, materiałów promocyjnych i innych narzędzi on-line we współpracy z kierownictwem, dyrektorami komórek merytorycznych i innych pracowników merytorycznych oraz rzecznikiem GDOŚ. Monitorowanie odwiedzin, dbanie o szatę graficzną, rozwój funkcjonalności oraz dostosowywanie do obowiązujących przepisów prawa.
 • sporządzanie kwartalnych podsumowań dotyczących prowadzonych działań komunikacyjnych, a w odniesieniu do mediów elektronicznych GDOŚ statystyki dotyczące odwiedzin a także innych parametrów dotyczących ruchu generowanego przez odbiorców strony głównej, serwisów internetowych, BIP GDOŚ i rdoś, w celu właściwego zarządzania wizerunkiem GDOŚ. Rekomendowanie działań związanych z wdrażaniem polityki komunikacji GDOŚ a także rozwojem mediów elektronicznych zarówno w zakresie kwestii merytorycznych jak i technicznych.
 • koordynowanie i prowadzenie profili w serwisach Facebook i Twitter których celem jest budowa właściwego, zgodnego ze strategią komunikacji i bieżącą polityką komunikacyjną wizerunku GDOŚ.
 • wspieranie na bieżąco administratorów serwisów internetowych i BIP rdoś w kwestiach merytorycznych i technicznych w celu wdrażania polityki spójnej komunikacji oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie dostępu do informacji
 • wykonywanie i realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze public relations lub promocji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza dotycząca zasad planowania i prowadzenia akcji promocyjnych
 • umiejętność obsługi i administrowania stronami www w tym znajomość systemu CMS
 • znajomość zagadnień funkcjonalnych i technicznych dotyczących tworzenia serwisów internetowych
 • umiejętność redagowania i weryfikacji tekstów
 • znajomość ustawy o BIP
 • wiedza z zakresu funkcjonowania GDOŚ i rdoś
 • wysoko rozwinięte umiejętności skutecznej komunikacji w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie administracji, informatyki, promocji lub w zakresie nauk społecznych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w zakresie zarządzania projektami lub w prowadzeniu kampanii społecznych
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia działań komunikacyjnych w tym organizacji wydarzeń/imprez

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferujemy m.in: prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty Fitprofit, dofinansowanie do wypoczynku oraz działalności kulturalno-oświatowej, ubezpieczenie grupowe PZU oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Informacje o pracodawcy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony